لیست

سرفصل‌های این مبحث

مثلثات

ماکزیمم و مینیمم عبارات مثلثاتی

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: مثلثات
امتیاز:

در این قسمت به حل چند تمرین اکتفا می‌کنیم. برای توضیحات بیش‌تر به مبحث نامساوی ‌رجوع کنید.

تمرین

جدول زیر را در نظر بگیرید:

ماکزیمم و مینیمم عبارت های مثلثاتی - پیمان گردلو

مقادیر حداکثری و حداقلی توابع فوق را به‌دست می‌آوریم:

sinx:maxsinx=1x=π2minsinx=1x=3π21sinx12sinx:max2sinx=2x=π2min2sinx=2x=3π222sinx212sinx:max12sinx=12x=π2min12sinx=12x=3π21212sinx12

مقدار حداکثری و حداقلی تابع y=asinx را به‌دست می‌آوریم:

1sinx1a>0aasinxaayamaxy=aminy=a1sinx1a<0aasinxaayamaxy=aminy=a

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

ماکزیمم و مینیمم عبارات مثلثاتی

6,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید