لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع رادیکالی (تعریف)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

می‌دانیم که تنها اعداد نامنفی ریشه‌های دوم دارند. در نمودار پیکانی رابطه زیر، هر عدد به ریشه های دوم آن نظیر شده است.


تابع رادیکالی - پیمان گردلو

سوال آن است که چرا این رابطه یک تابع نیست؟

زیرا از بعضی عضوهای مجموعه آغاز، دو فلش خارج شده است. بنابراین زوج های مرتبی داریم که مولفه های اولشان برابر است.

اگر رابطه بالا را به این شکل تغییر دهیم که هر عدد به ریشه دوم نامنفی آن نظیر شود، یک تابع به‌دست می‌آید.

تابع رادیکالی - پیمان گردلو

برخی نمایش‌های متفاوت تابع به‌دست آمده، ارائه شده است.

تابع رادیکالی - پیمان گردلو

تعریف تابع رادیکالی

تابعی را که هر عدد نامنفی را به ریشه دوم نامنفی آن نسبت می‌دهد، تابع رادیکالی یا ریشه دوم می‌نامیم و به صورت fx=x نمایش می‌دهیم.

نمودار تابع فوق در شکل زیر نشان داده شده است:

تابع رادیکالی - پیمان گردلو

دامنه و برد تابع به‌صورت زیر معرفی می‌شود:

Df=Rf=0,+

تمرین

به‌کمک نمودار تابع y=x نمودار توابع رادیکالی زیر را رسم می‌کنیم: 

fx=x+3

تابع رادیکالی - پیمان گردلو

fx=x3

fx=x3

تابع رادیکالی - پیمان گردلو

fx=x+3

تابع رادیکالی - پیمان گردلو

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع رادیکالی (تعریف)

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید