لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع f(x)+g(x)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار تابعfx+gx

فرض كنیم توابع y1=fxy2=gx با دامنه مشترک Df=Dg=a,bR موجود باشند، اگر نقطه‌ای به طول x0 روی منحنی f و روی منحنی g باشد، داریم:

M1x0,fx0fM2x0,gx0g   Mx0,fx0+gx0f+g

برای رسم منحنی تابع به معادله y=fx+gx باید برای هر نقطه از منحنی این تابع، عرض های نقاط هم طول روی دو منحنی f و g را با هم جمع كرد.  

تمرین

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، مجموع عرض‌های دو تابع f و g روی تابع f+g قرار دارد:

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

f+g0=f0+g0=3+2=5f+g1=f1+g1=3+3=6f+g2=f2+g2=3+4=7f+g3=f3+g3=3+5=8

تمرین

در شکل زیر، نمودار دو تابع  f و g رسم شده است. 

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

نمودار حاصل جمع این دو تابع را به‌دست آورید.

f+g0=f0+g0=2+0=2f+g1=f1+g1=2+0=2f+g2=f2+g2=2+0=2f+g3=f3+g3=1+1=2f+g4=f4+g4=0+2=2

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید