لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع f(x).g(x)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار تابعfx×gxیاfxgx

برای رسم منحنی‌های fx×gx یا fxgx نمودار دو تابع را در یک دستگاه رسم می‌کنیم، سپس با ضرب یا تقسیم نقاط هم طول روی دو منحنی، نمودار fx×gx یا fxgx را رسم می‌کنیم.

تمرین

نمودار توابع زیر را رسم کنید:

y=x.sinx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x.cosx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1x2sinπx    ;    x0,4

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

x2=kx=2k0x<20x2<1x2=0y=10=12x<41x2<2x2=1y=11=1

برای ارسال نظر وارد سایت شوید