لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع y=f(-x)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار تابعy=f-x

اگر طول نقاط تابع y=fx را قرینه کنیم، نقاط تابع y=f-x به‌دست می‌آیند، بنابراین: 

نکته

برای رسم نمودار تابع y=f-x كافی است قرینه y=fx را نسبت به محور y رسم كنیم.   

تمرین

نمودار توابع زیر را نشان دهید.

y=xy=x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x2y=-x2=x2

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x3y=x3=-x3

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=xy=x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=xy=-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2xy=2-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=log2xy=log2-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=sinxy=sin-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=cosxy=cos-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1xy=1-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=xy=-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x2xy=x2x

y=x2x=x2x+1414=x12214y=x2+x=x2+x+1414=x+12214


تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید