لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع y=f(x+k)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار تابعy=fx+k

برای رسم منحنی y=fx+k    ;    k>0 كافی است منحنی fx را در طول محور Ox (جهت افقی) به اندازه k واحد به‌سمت چپ انتقال دهیم.

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای رسم منحنی y=fx+k    ;    k<0 كافی است منحنی fx را در طول محور Ox (جهت افقی) به اندازه k واحد به‌سمت راست انتقال دهیم.

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

تمرین

نمودار توابع زیر را نشان دهید.

y=x+1y=xy=x1

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x+12y=x2y=x12

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x+13y=x3y=x13

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x+1y=xy=x1

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x+1y=xy=x1

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=log2x+1y=log2xy=log2x1

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2x+1y=2xy=2x1

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1x+1y=1xy=1x1

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x+1y=xy=x-1

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=sinx+π2y=sinxy=sinx-π2

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=cosx+π2y=cosxy=cosx-π2

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید