لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع y=k+f(x)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار تابعy=k+fx

برای رسم منحنی y=k+fx:

اگر k>0 باشد، كافی است منحنی fx را در طول محور Oy و در راستای قائم به سمت بالا انتقال دهیم.

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو  

اگر k<0 باشد، كافی است منحنی fx را در طول محور Oy و در راستای قائم به سمت پائین انتقال دهیم.

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

تمرین

نمودار توابع زیر را نشان دهید.

y=1+xy=xy=-1+x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+x2y=x2y=-1+x2

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+x3y=x3y=-1+x3

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+xy=xy=-1+x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+xy=xy=-1+x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+log2xy=log2xy=-1+log2x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+2xy=2xy=-1+2x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+1xy=1xy=-1+1x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+xy=xy=-1+x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+sinxy=sinxy=-1+sinx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1+cosxy=cosxy=-1+cosx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید