لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع فاکتوریل

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

تعریف: تابع فاكتوریل به‌صورت f:NNfn=n! تعریف می‌شود كه در آن n! به‌صورت زیر بیان می‌شود:

n!=1×2×3×...×n2×n1×n

نکته

1- n! حاصل ضرب اعداد صحیح مثبت از 1 تا خود n است.

2- بر اساس قرارداد 1!=0!=1

3- یک تعریف بازگشتی برای تابع فاكتوریل به‌صورت زیر ارائه می‌كنیم:

n!=n×n1×...×2×1n!=n×n1!

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع فاکتوریل

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید