لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع چند جمله‌ ای (خطی)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

مقدمه: هر تابع به‌صورت زیر:

fx=anxn+an1xn1++a1x+a0

که در آن  a0,a1,,an1,an اعدادی حقیقی و n یک عدد صحیح نامنفی و an0 را یک تابع چند جمله‌ای از درجه n می‌نامند. 

توابع زیر نمونه‌ای از توابع چند جمله‌ای به ترتیب از درجه 5,3,2,1 هستند.

y=3x+5    ,    y=8x2+2x122    ,    y=x3+34x    ,    y=2x54x3+7x2

انواع توابع چند جمله‌ای که در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد، به‌صورت زیر است:

تابع چند جمله ای خطی - پیمان گردلو

تعریف تابع خطی

هر تابعی را که بتوان به‌شکل fx=ax+b نمایش داد، یک تابع خطی می‌نامیم.

تمرین

معادله‌ای برای هر یک از توابع خطی داده شده با جدول‌های زیر می‌نویسیم:

تابع چند جمله ای خطی - پیمان گردلو

y=3x+1

تابع چند جمله ای خطی - پیمان گردلو

y=-x+8

تمرین

با توجه به توابع خطی داده شده در جدول زیر، نمودار آنها را رسم می‌کنیم:

تابع چند جمله ای خطی - پیمان گردلو

تابع چند جمله ای خطی - پیمان گردلو

تمرین

نمودار هندسی تابع زیر را با توجه به دامنه‌اش رسم می‌کنیم و از روی شکل، برد آن را مشخص می‌کنیم:

hx=4x+1    ;     Dh=R

برای رسم نمودار این تابع خطی، کافی است مختصات دو نقطه را داشته باشیم:

x=0h0=40+1h0=1      ;      A0,1x=1h1=41+1h1=3    ;      A1,3


تابع چند جمله ای خطی - پیمان گردلو

اگر تابعی به‌صورت نمودار هندسی بیان شده باشد، آن‌گاه:


برای یافتن برد تابع کافی است نمودار رسم شده را روی محور y ها تصویر نماییم، هر قسمت از محور y ها که توسط عمل تصویر پوشیده شود را برد معرفی می‌نماییم.

hx=4x+1    ;    Rh=R

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع چند جمله‌ای (خطی)

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید