لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع y=kf(x)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار تابعy=kfx

برای رسم منحنی y=kfx باید عرض هر نقطه از منحنی f را با حفظ مقدار طول آن، در عدد k ضرب كنیم.

اگر k>1 باشد، نمودار y=kfx کشیده‌تر از نمودار y=fx در جهت قائم است و آن را انبساط عمودی می‌گویند.  

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

اگر 0<k<1 باشد، نمودار y=kfx فشرده‌تر از نمودار y=fx در جهت قائم است و آن را انقباض عمودی می‌گویند.

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو  

اثبات

if  Mx0,y0fx   ,   M'x0,ky0kfxif   M'x0,ky0yky0=kfx0y0=fx0Mx0,y0f

تمرین

نمودار توابع زیر را نشان دهید.

y=2xy=xy=12x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2x2y=x2y=12x2

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2x3y=x3y=12x3

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2xy=xy=12x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2xy=xy=12x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2log2xy=log2xy=12log2x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2xy=xy=12x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2sinxy=sinxy=12sinx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2cosxy=cosxy=12cosx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

تمرین

نمودار تابع زیر، مفروض است:

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

نمودار توابع زیر را از روی نمودار تابع فوق، رسم کنید.

2gx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

-2gx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

تمرین

نمودار تابع f در زیر، مفروض است:

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

نمودار تابع زیر را از روی نمودار تابع فوق، رسم کنید.

y=-2fx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید