لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع y=-f(x)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار تابعy=-fx

اگر عرض نقاط تابع y=fx را قرینه کنیم، نقاط تابع y=-fx به‌دست می‌آیند، بنابراین: 

نکته

برای رسم نمودار تابع y=-fx كافی است قرینه y=fx را نسبت به محور x رسم كنیم.   

تمرین

نمودار توابع زیر را نشان دهید.

y=xy=x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x2y=x2

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x3y=x3

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=xy=x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=xy=-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=2xy=-2x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=log2xy=-log2x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=sinxy=-sinx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=cosxy=-cosx

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=1xy=-1x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=xy=-x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید