لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع f(x)-g(x)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار تابعfx-gx

فرض كنیم توابع y1=fxy2=gx با دامنه مشترک Df=Dg=a,bR موجود باشند، اگر نقطه ای به طول x0 روی منحنی f و روی منحنی g باشد، داریم:

M1x0,fx0fM2x0,gx0g   Mx0,fx0gx0fg

برای رسم منحنی تابع به معادله y=fx-gx باید برای هر نقطه از منحنی این تابع، عرض‌های نقاط هم طول روی دو منحنی f و g را از هم کم كرد. 

تمرین

نمودار تابع زیر را رسم کنید.

y=xx

نقاطع تقاطع y=xy=x را به‌دست می‌آوریم:

x=x   x2=xx2x=0x=0x=1

fg0=f0g0=0fg1=f1g1=11=0fg4=f4g4=42=2

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید