لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تبدیل نمودار تابع (توان دار و ریشه دار)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

رسم نمودار توابعfnxوfxn

if      0  fx    1   fnx    fx    fxnif      1<fx<0fnx>fx>fxn    ;    n=2k+1if      fx  >  1      fnx  >  fx>  fxn

1- در حالتی‌كه n زوج باشد و fx<0 آن‌گاه fn بالای محور x ها قرار می‌گیرد و fn تعریف نمی‌شود، یعنی باید آن را حذف كرد.

2- اگر fx از نقاط به عرض 1 و -1 بگذرد، fn و fn با توجه به زوج یا فرد بودن و با شرط تعریف شدن از  1 و -1 می‌گذرد.

3- اگر fx از هر نقطه‌ای به عرض صفر بگذرد،  fn و fn نیز از همان نقاط می‌گذرد.

4- اگر fx محور x ها را در نقطه‌ای مانند a قطع كند، آنگاه fn در نقطه a به حالت مماس بر خطی موازی محور y ها در خواهد آمد و fn بر محور x ها مماس می‌شود.

تمرین

نمودار توابع زیر را رسم کنید.

y=4x

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x3

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x21

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

y=x2+1

x2+1=kx=±k21x2+1=1x=0x2+1=2x2+1=4x=±3  x2+1=3x2+1=9x=±22                                           

تبدیل نمودار تابع - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید