درحال بارگذاری

۱-هندسه تحلیلی

۲-هندسه اقلیدسی

۳-هندسه نا اقلیدسی

۴-هندسه قطبی

۱٫تعریف دایره۲٫تعریف کمان۳٫تعریف وتر۴٫ وضعیت یک نقطه و دایره نسبت به هم۱-۴) نقطه داخل دایره است.۲-۴)نقطه روی دایره است .۳-۴) نقطه خارج دایره است .۵٫ وضعیت یک خط و دایره نسبت به هم۱-۵) خط دایره را در دو نقطه قطع می کند.۲-۵) خط بر دایره مماس اشت .۳-۵) خط خارج دایره است .۴-۵)قضایا۶٫ وضعیت دو دایره نسبت به هم۱-۶) دو دایره متقاطعند.۲-۶) دو دایره مماسند.مماس خارجند.مماس داخلند.۳-۶) دو دایره هیچ نقطه مشترکی ندارند. متخارجندمتداخلند. مقدمه قضیه فیثاغورس عکس قضیه فیثاغورس اعداد فیثاغورسی فاصله دو نقطه نکات در این مثلث ضلع مقابل به زاویه قائم را وتر و دو ضلع دیگر را اضلاع مجاور به زاویه قائم می گویند .مقدمه منشور مکعب مستطیل استوانه هرم مخروط کرهخطوط موازی- تالس تشابه دو ضلعیدو ضلعی در صورتی متشابهند که : زاویه هایشان دوبدو مساوی باشند . اضلاعشان متناسب باشند .قضیه اگر چند خط موازی روی یک خط , پاره خطهای مساوی بسازند , روی هر خط دیگری که آنها را قطع کند نیز پاره خطهای مساوی پدید می آورند .نکته برای رسم یک خط کافی است دو نقطه از یک خط را پیدا کرده و به هم وصل کنیم . برای این منظور به یک عدد حقیقی دلخواه می دهیم و متناظر آن را از معادله خط بدست می آوریم .نکته برای اینکه نقطه ای بر خط واقع شود باید مختصات آن نقطه در معادله خط صدق کند .نکته معادله عمومی خطوطی که از مبدأ می گذرند بصورت  می باشد .ما همواره در اطراف خود اجسامی را می بینیم که سه بعدی هستند . کیف , کفش , اتومبیل و … همگی اجسام سه بعدی هستند که قسمتی از فضا را اشغال کرده اند و بدیهی است که دارای طول , عرض و ارتفاع هستند .منشور ( منشور قائم ) شکلی فضایی است که از دو چند ضلعی مساوی و موازی تشکیل شده که رئوس این چند ضلعی ها طوری به هم وصل شده اند که وجوه جانبی این شکل فضایی , مستطیل می باشد .تذکر می توان گفت مساحت مربعی که روی وتر مثلث قائم الزاویه بنا می شود با مجموع مساحتهای دو مربعی که بر اضلاع مجاور به زاویه قائم بنا می شود ، مساوی است .۱٫تعریف دایره۲٫تعریف کمان۳٫تعریف وتر۴٫ وضعیت یک نقطه و دایره نسبت به هم۱-۴) نقطه داخل دایره است.۲-۴)نقطه روی دایره است .۳-۴) نقطه خارج دایره است .۵٫ وضعیت یک خط و دایره نسبت به هم۱-۵) خط دایره را در دو نقطه قطع می کند.۲-۵) خط بر دایره مماس اشت .۳-۵) خط خارج دایره است .۴-۵)قضایا۶٫ وضعیت دو دایره نسبت به هم۱-۶) دو دایره متقاطعند.۲-۶) دو دایره مماسند.مماس خارجند.مماس داخلند.۳-۶) دو دایره هیچ نقطه مشترکی ندارند. متخارجندمتداخلند. مقدمه قضیه فیثاغورس عکس قضیه فیثاغورس اعداد فیثاغورسی فاصله دو نقطه نکات در این مثلث ضلع مقابل به زاویه قائم را وتر و دو ضلع دیگر را اضلاع مجاور به زاویه قائم می گویند .مقدمه منشور مکعب مستطیل استوانه هرم مخروط کرهخطوط موازی- تالس تشابه دو ضلعیدو ضلعی در صورتی متشابهند که : زاویه هایشان دوبدو مساوی باشند . اضلاعشان متناسب باشند .قضیه اگر چند خط موازی روی یک خط , پاره خطهای مساوی بسازند , روی هر خط دیگری که آنها را قطع کند نیز پاره خطهای مساوی پدید می آورند .نکته برای رسم یک خط کافی است دو نقطه از یک خط را پیدا کرده و به هم وصل کنیم . برای این منظور به یک عدد حقیقی دلخواه می دهیم و متناظر آن را از معادله خط بدست می آوریم .نکته برای اینکه نقطه ای بر خط واقع شود باید مختصات آن نقطه در معادله خط صدق کند .نکته معادله عمومی خطوطی که از مبدأ می گذرند بصورت  می باشد .ما همواره در اطراف خود اجسامی را می بینیم که سه بعدی هستند . کیف , کفش , اتومبیل و … همگی اجسام سه بعدی هستند که قسمتی از فضا را اشغال کرده اند و بدیهی است که دارای طول , عرض و ارتفاع هستند .منشور ( منشور قائم ) شکلی فضایی است که از دو چند ضلعی مساوی و موازی تشکیل شده که رئوس این چند ضلعی ها طوری به هم وصل شده اند که وجوه جانبی این شکل فضایی , مستطیل می باشد .تذکر می توان گفت مساحت مربعی که روی وتر مثلث قائم الزاویه بنا می شود با مجموع مساحتهای دو مربعی که بر اضلاع مجاور به زاویه قائم بنا می شود ، مساوی است .