۱نظریه مجموعه ها            

۲-گزاره ها                

۳-استدلال ریاضی  

 ۴-مرتب ها و حاصل ضرب دکارتی    

۵-نظریه گراف          

۶-درخت

۷-رابطه          

۸-ترکیبیات (ابزارهای شمارشی)

۹-احتمالات          

 ۱۰-نظریه اعداد

۱۱-ساختمان های جبری