کاربر عزیز:

فهرست درس رابطه در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-تعریف رابطه

۲-طرز نمایش رابطه

۲-۱)نمایش  زوج مرتب رابطه

۲-۲)نمایش نمودار پیکانی رابطه

۲-۳)نمایش نمودار هندسی رابطه

۲-۴)نمایش ضابطه ریاضی رابطه

۲-۵)نمایش گراف جهتدار رابطه

۲-۶)نمایش ماتریسی رابطه

۳-انواع رابطه

۳-۱)رابطه همانی

۳-۲)رابطه بازتابی(منعکس)

۳-۳)رابطه ضد بازتابی(غیر بازتابی،غیر انعکاسی)

۳-۴)رابطه متقارن

۳-۵)رابطه پاد متقارن

۳-۶)رابطه متعدی ( ترایابی ،تراگذاری )

۳-۷)رابطه هم ارزی

۳-۷-۱)تعریف رابطه هم ارزی

۳-۷-۲)دسته های هم ارزی

۳-۷-۳)افراز

۳-۸)رابطه سازگاری

۳-۹)رابطه مدور

۳-۱۰)رابطه ترتیب

۳-۱۱)رابطه بازگشتی

۴-اعمال روی رابطه

۴-۱)عملهای بولی

۴-۲)متمم یک رابطه

۴-۳)اجتماع و اشتراک دو رابطه

۴-۴)ترکیب دو رابطه

۴-۵)توانهای یک رابطه

۴-۶)وارون یک رابطه

۴-۷)مقایسه ماتریسهای صفر و یک