مسابقه شماره : 4

مسابقه ۴

 

 

همه مقدارهای حقیقی x را پیدا کنید که به ازاء هر کدام از آنها عبارت  زیر برابر با عددی صحیح باشد :

فرم ارسال پاسخ مسابقه