نامعادلات

۱ نامعادلات  یک مجهولی درجه ی اولنامعادلات

۲-  نامعادلات یک مجهولی درجه ی دوم

۳-  نامعادلات گویا

۴- نامعادلات رادیکالی(اصم یا گنگ)

۵- نامعادلات  جزء صحیح(براکتی)

۶- نامعادلات قدرمطلق

۷- نامعادلات  لگاریتم

۸- نامعادلات توانی(نمایی)

 

 عریفمعادله تابعی، اتحاد یا رابطه ای است که تابع یا تابعهایی در آن صدق می کنند ومنظور از حل یک معادله تابعی ،یافتن تابع یاتوابعی است که درمعادله ی تابعی صدق کنند.به عنوان مثال اگر  یک معادله تابعی باشد می خواهیم ثابت کنیم تابع  یک جواب آن است :کافی است نشان دهیم  به عنوان جواب در معادله فوق صادق است .ر این مسائل، به دو نوع مسئله برخورد می کنیم: تحقیق کنیم که معادله داده شده در معادله تابعی صدق می کند که کار ساده ای است ، مهم عکس مساله است .چگونه آن تابع را پیدا کنیم و یا اینکه اگر به روشی آن تابع را مشخص کردیمیعنی جواب را بدست آوردیم ، ثابت کنیم این جواب یا جوابها منحصر به فرد می باشند و جواب دیگری به غیر از این ها موجود نیست .به طور کلی معادلات تابعی را به سه دسته تقسیم خواهیم کرد . معادلات تابعی که با تشکیل یک دستگاه قابل حل باشند ، به این معنی که از معادله داده شده بتوانیم معادله یا معادلات دیگری را بدست   آوریم و با تشکیل یک دستگاه  را به عنوان جواب بدست آوریم . معادلات تابعی اساسی که توابع صدق در آنها توابع معروف مانند توابع نمایی ، لگاریتمی یا مثلثاتی و …. می باشند .معادلات تابعی که دارای شرایط مشتق پذیری می باشند ، این معادلات بیشتر همان قسمت  می باشند که شرط مشتق پذیری به   آنها افزوده شده است و روش حل آنها معمولاٌ به کمک معادله دیفرانسیل است .  معادلات یک مجهولی  درجه اولصورت کلی هر معادله در جه اول به فرم  است . ضریب  ( متغیر در جه اول ) عدد آزاد است . برای حل این معادله به صورت زیر عمل می کنیم :  اگر معادله ای به صورت حاصل ضرب چندین عبارت درجه اول نسبت به یک یا چند متغیر برابر صفر باشد ، برای تعیین ریشه یاریشه های معادله ، هر یک از عاملها یا (عبارتها ) رابرابر صفر قرار می دهیم . جبرمعادلات ونامعادلات (پیمان گردلو)سوالات و مسائل معادلات ونامدلات(پیمان گردلو)معادلات ونامعادلات چیست؟(پیمان گردلو)آموزش و تمرینهای معادلات ونامعادلات(پیمان گردلو)آموزش ریاضی متوسطه(معادلات ونامعادلات)(پیمان گردلو)تعیین علامت معادلات ونامعادلات(پیمان گردلو)